Polityka Prywatności

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych (dalej: RODO), informujemy, że;

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Dane) jest Hoerner Polska sp. z o.o. ul. Wilcza 56/5, 00-679 Warszawa (dalej: Hoerner Polska).

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Hoerner możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: info@hoernerpolska.pl
Ponadto kontakt z administratorem możliwy jest:
1. we wskazanej powyżej siedzibie Hoerner Polska,
2. telefonicznie pod numery telefonów wskazane na stronie internetowej Hoerner Polska,
3. listownie na adres korespondencyjny Hoerner Polska.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:
Hoerner Polska przetwarza Pani/Pana dane. Cel ich przetwarzania definiuje profil działalności naszej firmy, polegający na trudnieniu się w znajdowaniu spadkobierców po osobach zmarłych poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawą prawną przetwarzania jest zatem art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych niezbędnych do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Realizacja umowy oznacza zebranie danych na potrzeby umowy, a następnie zebranie danych niezbędnych do ustalenia Państwa prawa do spadku. Ostatecznie będziemy również zbierać Państwa dane niezbędne do wypłaty należnego spadku. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy i odmowa ich podania uniemożliwi skutecznie jej wykonywanie.

Po wykonaniu umowy możemy przetwarzać Państwa dane na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, która to przesłanka zezwala na to w przypadku uzasadnionego interesu administratora.
Naszym interesem może być:
– wypełnienie obowiązków prawnych, w szczególności podatkowych,
– obrona lub dochodzenie roszczeń w związku z umową.

Okres przechowywania danych
Państwa dane będą przetwarzane przez okres ustalania spadkobierców po zmarłym, który to czas niezbędny do wykonania tej czynności jest trudny do ustalenia. Potem dane te będą przetwarzane przez czas trwania sprawy o stwierdzenie nabycia spadku. Po tym okresie dla celów wykazania prawidłowego wywiązania się z umowy dane dotyczące danej sprawy pozostają w zasobach Hoerner Polska sp. z o.o. przez okres 7 lat od zakończenia sprawy.

Kategorie odbiorców danych
Ze względu na charakter umowy wiążącej Państwo z Hoerner Bank AG dane mogą być przekazywane do Sądów spadku, odpowiednie organy nie są odbiorcami. W związku z postępowaniem spadkowym Państwa dane będą również w określonym zakresie ujawnione pozostałym spadkobiercom. Konieczność uzyskiwania dokumentów od urzędów spowoduje, iż zgodnie z wymogami prawnymi Państwa dane będą im również udostępnione, gdyż mogą one udzielić nam kolejne niezbędne do prowadzenia sprawy dane.

Nasz firma korzysta również z usług informatyka i księgowości, z którymi zostały zawarte umowy o powierzenie przetwarzania danych.

Współadministratorzy:
Współadminsitratorem Państwa danych jest Hoerner Bank AG z siedzibą pod adresem Oststrasse 77, 74-072 Heilbronn w Niemczech. Numer kontaktowy to +49 7131/9332-0, a adres e-mail info@hornerbank.de.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Dane nie będą służyć zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Mogą Państwo również cofnąć zgodę w dowolnym momencie w zakresie swoich danych kontaktowych, żądać przeniesienia swoich danych oraz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na działania Hoerner Polska. Powyższe wynika z art. 15, 16, 17, 18, 19, 20 RODO.